Algemene voorwaarden

Algemenen gegevens:
Slagerij Vermeiren bvba
Dries 19C 9255 Opdorp
052/34.51.61
info@slagerij-vermeiren.be

De klant maakt online zijn bestelling en op de afgesproken plaats en uur wordt deze overhandigt aan de klant mits een betaling.

Weergegeven prijzen

“Mag het iets meer of minder zijn.”
De opgegeven gewichten en dus de opgegeven prijsindicatie weergegeven in de webshop kan licht afwijken van het effectieve gewicht en prijs. Dit komt doordat, na het plaatsen van de bestelling, de bestelling nog gewogen moet worden. Dit is het bekende fenomeen van bij de slager: “mag het iets meer/minder zijn?” Wij verbinden ons, als Slagerij Vermeiren, eraan dat deze afwijking niet al te groot is.
Bijna alle producten worden in de webshop weergegeven in kiloprijs of stukprijs. Dit is tevens de basis voor het samenstellen van de geplaatste bestelling. Op de webshop wordt deze kiloprijs indicatief omgerekend naar een stukprijs. Het effectieve gewicht en dus ook de prijs wordt bepaald in de winkel wanneer de bestelling wordt samengesteld. Dit is het correcte gewicht en dus de correcte uiteindelijk te betalen prijs. Slagerij Vermeiren houdt zich hieraan de opgegeven gewichten ter goeder trouw te handhaven en zoals een goede huisvader deze benaderde gewichten te respecteren, doch kunnen deze afwijken van het bestelde gewicht en prijs.
Een prijswijziging kan ten allen tijde gebeuren en heeft een directe invloed op toekomstige bestellingen. Bestellingen die reeds geplaatst zijn ondervinden geen wijzigingen.

Producten

Allergenen
In de omschrijving van de producten op de detailpagina worden de verschillende allergenen vermeld, als dit nodig is. Zo is de klant tijdig geïnformeerd voordat hij overgaat tot de aankoop.

Bij vragen over allergenen kan en mag u zich steeds wenden tot Els,Kris of Karel.

Houdbaarheid
Tijdens het ingeven van de bestelling bepaalt de klant een afhaaldag en plaats, deze is bindend en na te leven. Aangezien de bestellingen dagvers worden samengesteld en met de hoogste hygiënische normen, dient de klant deze dag en uur te respecteren. Wil de klant een annulatie van zijn bestelling, dan kan dit door een email te sturen naar info@slagerij-vermeiren.be Een wijziging maken in een geplaatste bestelling is niet mogelijk.

De klant dient zelf zijn bestelling af te halen. Zo heeft hij een goede controle van wat er gebeurt na het moment van ontvangst. Moest iemand anders de bestelling in ontvangst nemen, dan treedt deze derde persoon op net zoals de klant zelf. Hiervoor is de klant zelf verantwoordelijk. Hij dient er zelf over te waken dat deze derde persoon correct handelt en volgens de principes van een goede huisvader. Wanneer de klant de producten aankoopt en deze behandelt als een goede huisvader dan is de houdbaarheidsdatum meer dan vier dagen te rekenen vanaf de betaling van de bestelling.

Bereiding,verwerking en bewaring van de producten
De bereidingen en verwerkingen gebeuren onder de meest gunstige omstandigheden en volgens de principes opgelegd door het federaal voedselagentschap (FAVV). Deze onafhankelijke instantie voert op geregeld tijdstip onverwachte controles uit. De publicatie van deze resultaten is terug te vinden op de website www.foodweb.be

De klant dient zelf zijn bestelling af te halen. Hij is vanaf de betaling zelf verantwoordelijk voor de bewaring van zijn bestelling.

Betaling

De door Slagerij Vermeiren weergegeven prijzen op de webshop zijn steeds inclusief BTW.
De bestelling dient direct betaald te worden bij de fysieke overhandiging. De betaling kan gebeuren contant, via bancontact of via elektronische maaltijdcheques en dit enkel in de winkel na overhandiging van de boodschappen.
Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na de betaling. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg.

Integratie

De algemene voorwaarden zoals hier gestipuleerd, maken voorwerp uit van elke overeenkomst tussen Slagerij Vermeiren en de klant, en zullen automatisch in de handelsrelatie geïncorporeerd worden. Zij werken supplementair, bij tegenstrijdigheden krijgen de specifieke regels opgesteld tussen de partijen onderling voorrang. De algemene voorwaarden opgesteld door de klant kunnen geen toepassing vinden. Het woord schriftelijk in onderstaande clausules moet ruim worden begrepen, hieronder valt ook elektronische communicatie in de vorm van persoonlijke e‐mail.

Goede trouw

Slagerij Vermeiren verbindt er zich toe de verwerking en de uitvoering van de bestellingen te goeder trouw, met de grootste zorgvuldigheid en volgens de regels van de voedselveiligheid uit te voeren. De klant dient Slagerij Vermeiren evenwel stipt en accuraat op de hoogte te brengen van het bestaande probleem of geschil, en alle daarmee in verband houdende informatie beschikbaar te stellen voor consultatie. De klant zal bovendien geen zelfstandige acties ondernemen tegen haar opponent, van zodra de vertegenwoordiging door Slagerij Vermeiren werd opgenomen. Indien de klant bovenstaande bepaling niet naleeft, kan dit een verhoogde financiële toeslag of zelfs de beëindiging van de overeenkomst tot gevolg hebben.

Privacy

Bij een bezoek aan de website van Slagerij Vermeiren worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Slagerij Vermeiren bezoekt verklaart u zich akkoord met deze anonieme gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. De Slagerij Vermeiren website is te bereiken via www.slagerij-vermeiren.be

Uw persoonsgegevens worden door Slagerij Vermeiren, Dries 19C, 9255 Opdorp verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@slagerij-vermeiren.be.

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot ons om hierover meer uitleg te ontvangen.

Aansprakelijkheid exoneratie

De wettelijk omschreven aansprakelijkheid wordt door Slagerij Vermeiren aanvaard, doch enkel voor zover dit uitdrukkelijk uit onderstaand artikel blijkt. De totale aansprakelijkheid voor de essentiële verbintenis van Slagerij Vermeiren is steeds beperkt tot de directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit de levering. Slagerij Vermeiren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toevallige, onopzettelijke, indirecte fouten. Bovengenoemde aansprakelijkheid voor de essentiële verbintenis kan pas ingang vinden wanneer de klant Slagerij Vermeiren onmiddellijk en per aangetekend schrijven op de hoogte brengt van de vermeende tekortkoming. Dit schrijven dient een gedetailleerde en argumenterende motivatie te bevatten. Dit schrijven moet bovendien worden verzonden binnen de 14 dagen na het ontstaan van de ondeugdelijkheid. Aanspraken van derden die samenhangen of voortvloeien uit de opdracht worden volledig ten laste gelegd aan de klant.

Toepasselijk recht

Bij geschillen is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.
Deze algemenen voorwaarden kunnen ten allen tijden wijzigen of aangevuld worden. versie 1.0 dd. 01/12/2015

0
    0
    Uw winkelmand
    Uw winkelmand is leegGa terug naar de webshop